Photoshop Magazin
 


Her zaman lazım (Sayı 05)

01 January 2006 | Sayı: Jan 2006
 
1 2 3 4 5
 

B: Uluslararası kağıt boylarını tanımlayan dizilerden biri. Poster, duvar haritası gibi büyük boy basılı kağıtlar için geliştirilmiştir.
Baby legs: Ufak üç ayak.
Backbone cable: Dikey kablo, omurga kablo. Bir binanın katlarındaki ağ dağıtıcılarını birbirine bağlayan ve dikeyine tırmanan kablo.
Backbone network: Omurga ağ. Yerel ağları birbirine bağlantılayan ve geniş bir coğrafi bir alanı kaplayan hızlı iletişim alt yapısı.
Background: Arkaplan, zemin. Basılı belgelerde harf ya da başka simgelerin bulunmadığı alanlar.
Background color: Arkaplan rengi, zemin rengi. Televizyon monitöründe nesnelerin ve yazıların bindirildiği ekranın rengi.
Backout: Aslına döndürme, geri alma. Bir dosya üzerinde yapılmış olan değişiklikleri, zamandizinsel sırada geriye alma.         
Backscrolling: Geriye akıtma. Yazıcıda yukarıdan aşağıya olağan kağıt akışını tersine çevirme.
Backslash: Ters kesme işareti, ( )
Back cover: Arka kapak. Dergi,yıllık, rehber gibi süreli yayınlarda arka kapağın dış yüzü.
Back issue: Eski sayı. Bir süreli yayının son sayısından önceki sayıları.
Balance: Denge. Sanat yapıtında görsel öğelerin, renk, çizgi, alan ve betilerin dengeli bileşimi.
Banner: Bez afiş, pankart. Tel ya da kordonla sarkıtılmış bez üzerine basılı reklam.
Bannerhead: Sürmanşet. Gazete sayfasını ya da basın reklamını bir uçtan bir uca kaplayan büyük başlık.
Barter: Takas. Reklam verenin reklam yayın ücretini iletişim aracına ürün ve hizmetlerle ödemesi.
Basan malzeme: Sıcak dizgide harf, işaret, çizgi, süs gibi baskı işlemi sonucu sayfada  görülecek malzemeler. 
Baseline: Son cümle. Reklamda iletiyi vurgulayan ya da özetleyen son cümle.
Basic weight: Kağıt ağırlığı, gramaj. Herhangi bir kağıt türünün metrekare başına düşen gram biçiminde ölçülen ağırlığı.
Baskı Provası: Bir işin, basıldığı zaman nasıl görüneceğini kestirme yöntemidir. Prova, son  çoğaltmada kullanılacak olan gerçek kağıt, mürekkep setleri ve görüntüler ile çalışan baskıdan  alınan bir örnektir. Günümüzde dijital prova sistemleriyle baskı öncesi renkli prova  alınabilmektedir.

Baskı taşıyıcı malzemeler: Boyayı kabul eden ve onu üzerinde taşıyabilen, cisimlere “baskı  taşıyıcı malzemeler” denir. Bu malzemeler genellikle kağıt, karton, mukavva olabileceği gibi,  plastik folye, cam, seramik, metal, kumaş gibi çeşitli materyaller olabilir.     
Başlık: Metnin başına büyük punto harflerle konunun adını belirtmek amacıyla konulan yazı.
Baştan blok yazı: Satırları sağdan başlayıp son kısmı serbest biten dizgi türü. Soldan blok da  denilebilir.
Başvuru işaretleri: Okuyucuyu metinden dipnota ya da diğer başvurulara yönlendirmek için  kullanılan işaretler.
Bellek: Sonra okunmak üzere bilgi saklanabilen bilgisayar donanım öğesidir.
Bellek renkleri: Doğada kolayca bulunan renkler; ten rengi tonları, mavi (gökyüzü) ve yeşil  (bitkiler) gibi. Bu renklere referans renkler de denir.      
Benefit selling: Yarar satma. Ürünün özellikleri yerine, tüketiciye sağlayacağı yararları vurgulayan satış yöntemi.
Best time availabe: Uygun olan en iyi zaman. Reklamın kanal tarafından en uygun bulunan zaman diliminde yayınlanacağını bildiren söz.
Bid: Öneri, teklif. Satışa sunulan ürün yada hizmeti belirli bir fiyattan satın almak için alıcı tarafından yapılan öneri.
Billboard: Açık hava reklam panosu, afiş panosu, duyuraç.
Binary rate: Bit hızı. Bir iletim hattında saniyede bit olarak ifade edilen veri iletim hızı.
Bind-in: Saplama ek, dikişli ek. Dergiyle birlikte ciltlenmiş reklam eki,  sipariş formu, yanıt kartı ve benzer artırma aracı.
Black-and-white advertisement: Siyah-beyaz basın reklamı.
Blank: Bakir, işlenmemiş; boş, boşluk. Veri saklama ortamının hiçbir veri içermemesi durumu.
Bloklama: Yazının düşey olarak, sağdan ve soldan düzgün şekilde dizilmesi. Tam blok ve yarım  blok olabilir. Tam bloklamada dul satırlardaki harf araları gereğinden fazla açılarak istenmedik bir  görünüm sergileyebilirler.
Blurred image: Bulanık imge. Netliği, çözünürlüğü azalmış imge.
Blurring: Bulandırma. Bir imgenin iki boyutlu bir fonksiyonla evrişimi sonucu netliğini yitirmesi.
Body: Ana kısım, esas metin. Bir belgede, elektronik mesajda başlık ve imza  arasında kalan esas metin.
Boilerplate: Kalıp paragraf, klişe paragraf. Birden fazla belgede kullanılması tasarlanan yazı bloğu.
Booklet: Kitapçık. Broşür gibi genellikle 4-16 sayfadan oluşan, A5 boyutundaki küçük kitaplara verilen ad. Ürünü ayrıntılı olarak tanıtıcı bilgiler ya da bir reklam iletisi içerir.
Border: Kenarlık, kenar, sınır. Bir imgede belirli bir nesnenin etrafını saran sınır piksellerinin dizgisi.
Boş takım: Dizgide kelime ve harf aralarını doldurmak için kullanılan hurufat metalinden yapılan, yarım puntodan bir kadrata kadar olan dizgi malzemesidir.    
Boya ünitesi: Boya ünitesi; boya haznesi, taşıyıcı, verici, ezici ve dağıtıcı merdanelerden oluşur.  Merdanelerin görevi, hazneden boyayı alıp incelterek, kalıba eşit incelikte ve düzgün olarak  aktarmaktır. Kalıba boya veren merdaneler kauçuk kaplıdır.Diğer merdaneler ise çelik veya bakır  kaplamadır.
Brand: Marka. Bir ürün hizmet ya da kurumun diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan sözcük, simge ya da simge ve sözcük bileşimi.
Büro teksir makineleri: Küçük tabaka kağıtlara baskı yapan küçük baskı makineleridir.  Takriben 25x35 cm. ebadındadır. Kalıpları genellikle karton veya ozasol alüminyumdur.

 

January 2006

 


Terminoloji