Photoshop Magazin
 


InDesign Obje Stilleri ile çok daha Hızlı ve çok daha Pratik

01 February 2006 | Sayı: Feb 2006
 
1 2 3 4 5
 

InDesign Obje Stilleri ile çok daha Hızlı ve çok daha PratikKarakter ve Paragraf stilleri haricinde, çizgi, çerçeve, zemin, resim kutuları vb., her türlü objeye önceden hazırlayacağınız farklı Obje Stilleri'ni, dilediğiniz gibi, tek bir tıklama ile uygulayabilirsiniz.

Adobe InDesign'da Obje Stilleri (Object Styles) kullanarak sayfa tasarımlarınızı çok daha hızla ve çok daha pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Karakter ve paragraf stilleri kullanımında olduğu gibi, benzer mantıkla hazırlanan dolgu, renk, tram, çizgi, çerçeve, köşe, alt gölge, saydamlık, degrade, eritme, metin iteleme vs., değişik grafik ve efekt kombinasyonları, InDesign hafızasına kaydedilerek sayfa tasarımlarında kullanılan her türlü obje ve/veya objelere  tek bir tıklama veya klavye kestirmesi ile uygulanabilmektedir.

Obje Stillerini, herhangi bir seçim yapmadan, pencereden sürükleyip doğrudan obje üzerine bırakarak da gerçekleştirebilir, atayacağınız klavye kestirmelerini kullanabilir, ya da obje ve/veya objeleri seçerek pencere üzerinde Obje Stilini tıklayabilirsiniz. Obje Stillerini dökumandan dökumana aktarabilir, istenilen Obje Stilini 'Varsayılan' atayarak, yeni bir obje çiziminde otomatik uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

Objelere uygulanan bütün bu grafik efekt unsurlarının yanısıra, daha önceden hazırlanmış karakter ve paragraf stilleri ile sütun sayısı, hizalama, çerçeve boşluğu, indis v.s, metin ve yazı stilleri de harmanlanarak değişik kombinasyonlarda uygulanabilmektedir.

Bütün bu uygulamaları yaparken, istediğiniz grafik, renk, efekt veya karakter, paragraf, metin vs., stil efektlerini devreden çıkarabilir, mevcut kayıtlı stiller üzerine farklı efektler ilave edebilir, onlarca, yüzlerce yeni orijinal Obje Stilleri yaratabilir, iş arkadaşlarınızla bütün bu stilleri paylaşabilir, birbirinize transfer edebilirsiniz.

YENİ OBJE STİLLERİ

Yeni bir Obje Stili yaratmak için 2 yöntem kullanabilirsiniz.
Pratik obje örneklemesi: Herhangi bir InDesign dökumanında stil olarak kaydetmek istediğiniz mevcut hazır bir objeyi seçin; veya dokümandaki herhangi bir objeye istediğiniz grafik unsur ve efektleri uygulayın; ya da örnek bir obje çizerek dilediğiniz efektleri obje üzerinde gerçekleştirin.

Örnek obje seçili durumdayken, Window>Object Styles penceresinde  'create New Style' ikonunu tıklayın, veya alt menüye girerek 'New Object Style' seçip OK basın.
Stillere isim verme işlemini bu aşamada girebileceğiniz gibi, daha sonra da stil üzerine çift tıklama yaparak açılan pencereye dilediğiniz stil adını yazabilirsiniz.

Ayrıntılı stil hazırlama: Hiçbir obje seçilmeden de ayrıntılı şekilde ve istediğiniz kombinasyonlarda Obje Stilleri yaratabilirsiniz; Window>Object Styles penceresinde alt menüye girerek 'New Object Style' (Yeni Obje Stili) seçin; veya önce    'create New Style' (Yeni Stil Yarat) ikonunu tıklayarak yeni stil yaratın (Object Style 1...2...3 vs.,) ve daha sonra stil adının üstüne çift tıklama yaparak 'Object Style Options' (Obje Stil Seçenekleri) penceresinin açılmasını sağlayın.

OBJE STİL SEÇENEKLERİ

'Object Style Options' (Obje Stil Seçenekleri) penceresinde, yeni bir obje stili yaratmak için grafik, karakter ve paragraf uygulama efektlerinden dilediğinizi seçerek, istediğiniz düzenlemeyi ayrıntılı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Style Name (Stil Adı): Hazırlayacağınız obje stili için bir isim girebilirsiniz.

Based On (Temel Olarak): Hazır bir stil üzerinde değişiklikler yaparak yeni bir stil (Yavru Stil) oluşturmak için, kayıtlı mevcut herhangi bir obje stilini temel alabilirsiniz. Bu durumda hazırlayacağınız yeni yavru stiller ile temel stiller arasında bağ (link) kurulmuş olur ve orijinal obje stilinde sonradan yapılacak herhangi bir değişiklik, temel alınarak hazırlanmış olan diğer bütün yavru stilleri de doğrudan etkiler. 
Hazırlayacağınız yeni obje sitilinin bağımsız olmasını istiyorsanız, 'None' seçmelisiniz.

hspace=0  hspace=0  hspace=0  hspace=0  hspace=0  hspace=0

Shortcut (Kestirme): Obje Stilleri için klavye kestirmesi atayabilirsiniz. Option, Command ve Shift tuşları ile rakamları değişik kombinasyonlarda kullanabilirsiniz.

Reset To Base (Temel Stile Dönüştür): Üzerinde gerçekleştirdiğiniz değişiklikleri iptal ederek temel stile dönmek için 'Reset To Base' tıklayabilirsiniz.

OBJE STİLİ HAZIRLAMA

Obje Stil Seçenekleri penceresinin sol bölümünde, stillerde kullanabileceğiniz tüm grafik, yazı, paragraf unsur ve efekt başlıklarını dilediğiniz gibi işaretleyerek stil düzenlemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

Fill (Dolgu) ve Stroke (Çizgi): Alan dolgu rengi, çerçeve  ve çizgi ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.
Tint=Tram
Gradient Angle=Degrade Açısı
Weight=Çizgi/Çerçeve Kalınlığı
Type=Çizgi/Çerçeve Türü
Overprint Fill=Dolgunun Altını Oyma
Overprint Stroke=Çizgi/Çerçevenin Altını Oyma
Gap Color=Çizgi Ara Boşluk Rengi
Overprint Gap=Çizgi Ara Boşlukların Altını Oyma

Stroke & Corner Effects (Çizgi ve Köşe Efektleri):
Bu bölümde çizgi uçlarına değişik biçimlerde ok şekli ekleyebilir; çizgi uçlarının şekillerini belirleyebilir; çerçevenin alan kenarı içine, dışına veya ortasına yerleşimini seçebilir; çerçeve köşe bağlantı biçim tercihlerini yapabilir; çerçeve köşelerine değişik efektler uygulayabilirsiniz.
Stroke Alignment=Çizgi Hizalaması (Çerçevenin, alan kenarının ortasına, içine veya dışına hizalanarak çizilmesi seçilir.)
join=Bağlantı (Çerçeve köşelerinin düz, oval veya kesik şekilde bağlantısı seçilir.)
End Cap=Bitiş Ucu (Çizgi başlangıç ve bitiş uçlarının dışta, oval veya içte bitiş şekli seçilir.)
Miter Limit=Köşe/Gönye Sınırı (Köşe noktasının çizgi kalınlığı orantısına göre bağlantı şeklinin belirlenmesi için kullanılır.)

Line Start=Çizgi Başlangıcı (Çizginin başlangıç ucuna ok ve benzeri şekiller yerleştirmek için seçim yapılır.)
Line End=Çizgi Bitişi (Çizginin bitiş ucuna ok ve benzeri şekiller yerleştirmek için seçim yapılır.)
Corner Effects=Köşe Efektleri (Çerçeve köşe şekillerinden istenilen efekt seçimi yapılarak büyüklük ölçüsü girilir.)

Not: Özgün çizgi şekilleri yaratmak için Window>Stroke penceresinde alt menüye girip, Stroke Styles>New... seçimi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

Transparency (Saydamlık): Stil olarak uygulayacağınız objenin tamamına saydamlık değeri vermek için düzenleme yapılır.
Mode=Mod/Tür (Saydamlık uygulamasında, objenin altında kalan grafik unsurlar ile objenin harmanlanarak değişik efektler yaratılması için stil türleri tercihi yapılır.)
Opacity=Opaklık (Objenin opaklık değeri girilir.)
Isolate Blending=Kaynaştırmayı Kaldır (Gruplu objenin alttaki diğer grafik unsurların renkleri ile kaynaşmasını önlemek için seçilir.)
Knockout Group=Grubun Altını Oy/Boşalt (Gruplu objenin kendi içinde üst üste binen bölümlerinde, renklerin kaynaşmasını önlemek için seçilir.)

drop Shadow & Feather (Alt Gölge ve Eritme):
Stil uygulayacağınız objelerin alt gölge ve eritme efekt ayarlarının düzenlenmesi için kullanılır.
Mode=Mod/Tür (Objenin altında kalan grafik unsurlar ile alt gölgesinin harmanlanarak değişik efektler yaratılması için
stil türleri tercihi yapılır.)
Opacity=Opaklık
(Alt gölgenin opaklık değeri girilir.)
X Offset=X Uzaklık (Alt gölgenin çerçeve kenarından yatay uzaklığı girilir.)
Y Offset=Y Uzaklık (Alt gölgenin çerçeve kenarından dikey uzaklığı girilir.)
Blur=Bulandırma (Alt gölgenin
bulanıklık/flu değeri girilir.)
Spread=Yayılma (Alt gölgenin
yayılma değeri girilir.)
Noise=Gren

(Alt gölgeye gren efekti değeri girilir.)
Color=Renk (Alt gölge rengi seçilir.)
Feather Width=Eritme Genişliği
(Objeye uygulanacak eritme genişlik değeri girilir.)
Corners=Köşeler
(Eritme efektinde, objenin köşelerine uygulanacak tür seçilir.)
Noise=Gren (Eritme uygulamasına gren efekti değeri girilir.)

Paragraph Styles (Paragraf Stilleri): Stil uygulanacak objelerin içindeki yazı ve metinlere daha önceden hazırlanmış olan paragraf stilleri uygulamak için seçim yapılır. Paragraf Stili uygulamasında yazı veya metinlerin diğer metin alanlarına bağlantısı olmaması gerekir.
Apply Next Style=Bir Sonraki Stile Uygula

Text Frame General Options (Metin Kutusu Genel Seçenekleri): Stil uygulanacak objelerin içindeki yazı ve metinlerle ilgili genel ayarları içermektedir.
Columns=Sütunlar
Number=Sütun Adedi
Gutter=Sütunlar Arası Boşluk
Width=Sütun Genişliği
Fixed Column Width=Sabit Sütun Genişliği
Inset Spacing=İçerlek Boşluğu (Çerçeve kenarları ile metin arasında bırakılacak boşluk değeri girilir:
Top=Üst; Bottom=Alt; Left=Sol; Right=Sağ)
Vertical Justification=Dikey Hizalama (Metin veya yazının alan içinde dikey olarak hizalama türü seçilir:
Top=Üste; Center=Ortaya; Bottom=Alta; Justify=Bloklu)
Align=Hizala
Paragraph Spacing Limit=Paragraf Boşluk Sınırı (Alta ve üste bloklu dikey hizalama türü seçildiği zaman kullanılır.)
Ignore Text Wrap=Metin İtelemesini Geçersiz Kıl

Text Frame Baseline Options (Metin Kutusu Taban/Satır Çizgisi Seçenekleri): Stil uygulanacak sütunlu metin alanlarının içindeki satırların birbirine hizalanmasını sağlayan taban satır çizgilerinin düzenlenmesi için kullanılır.
First Baseline=İlk Taban/Satır Çizgisi
Offset=Uzaklık (Uygulama türü seçilir; Ascent='d' harfinin Üst Çıkıntısı; Cap Height=Büyük Harf Yüksekliği; Leading=Satır Arası; x Height='x' harfinin Yüksekliği; Fixed=Sabit)
Min=En az (En düşük satır arası değeri girilir.)
Baseline Grid=Taban/Satır Izgarası
Use Custom Baseline Grid=Özel Taban/Satır Izgarası Kullan (Bu seçenek işaretlenmediği takdirde, tercihlerdeki standart ayarlar kullanılır. Metin kutusunda özel Taban/Satır Izgarası düzenlemek için bu seçenek işaretlenir.)
Start=Başlangıç (Taban/Satır ızgarasının 'Relative To' seçeneğine göre başlangıç mesafesi değeri girilir.)
Relative To=Bağlı (Izgara başlangıcının dayanak türü seçilir; Top of Page=Sayfanın Üst Kenarı; Top Margin=Sayfa Üst Kılavuz Çizgisi; Top of Frame=Metin Kutusunun Üst Kenarı; Top Inset=Üst İçerlek)
Increment Every=Basamak (Izgara çizgilerinin arasındaki mesafe girilir.)
Color=Renk (Izgara çizgisinin rengi seçilir.)

Story Options (Makale Seçenekleri): 
Optical Margin Alignment=Görsel Kenar Hizalaması (Yazılarda, tırnak işaretleri gibi, tireleme ve diğer noktalama işaretleri ile 'W', 'A' benzeri harflerin blok kenarına taşırılarak, metin bloklarının görsel açıdan daha düzgün görüntülenmesi sağlanır. Font büyüklüğü ile aynı değerin kullanılması daha uygun görüntü verir. Ancak farklı bir değer de girerek taşırma derecesini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.)

Text Wrap & Other (Metin İteleme ve Diğer): Stil uygulanacak objelere metin iteleme ile kontür/dekupe hattı ve basım ayarları düzenlenir.
Type=Tür (Metin iteleme türü seçilir; İtelemesiz; Çerçeve İtelemesi; Obje Şekli İtelemesi; Obje Atlamalı İteleme; Sonraki Sütuna Atlamalı İteleme.)

Invert=Tersi (Bu seçenek işaretlendiği zaman, metin iteleme işlemi seçilen türe göre ters/obje içine uygulanmış olur.)
Offset=Uzaklık (İteleme uygulamasının obje kenarlarından uzaklığı girilir; Top=Üst; Bottom=Alt; Left=Sol; Right=Sağ)
Contour Options=Kontür Seçenekleri
Type=Tür (Obje Şekli İtelemesi işaretlendiği zaman, itelemenin uygulama türü seçimi yapılır; Bounding Box=Sınır Kutusu; Detect Edges=Kenarları Sapta; Alpha Channel=Alfa Kanalı; Photoshop Path=Photoshop Hattı; Graphic Frame=Grafik Çerçevesi; Same as Clipping=Dekupe ile Aynı.)
Include Inside Edges=İç Kenarları/Kontürleri Dahil Et (Obje içindeki beyaz alanları da dekupe yaparak iteleme uygulamasına dahil eder.)
Nonprinting=Basılmayacak (Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, stil uygulanan obje ekranda görüntülenir ancak baskı çıkışında yer almaz.)

Anchored Object Options (Yapışık Obje Seçenekleri): Paragraf, cümle, satır, kelime ve harflerin yanlarına, ya da metin kutusu kenarlarına yerleştirilen Yapışık Objelerin, yazı veya metin kutusuna bağlı olarak birlikte kaymalarını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılır.
Position=Pozisyon/Yerleşim
Relative to Spine=Omurgaya Bağlı
Anchored Object=Yapışık Obje
Anchored Position=Yapışık Pozisyon/Yerleşimi
Reference Point=Referans Noktası
X Relative To=X Bağlılığı
X Offset=X Uzaklık
Y Relative To=Y Bağlılığı
Y Offset=Y Uzaklık
Keep within Top/Bottom Column Boundaries=Üst/Alt Sütun Sınırları dahilinde Tut
Prevent Manual Positioning=Manuel/El ile Yerleşimi Muhafaza Et.
(Not: Anchored Object fonksiyonu ile ilgili tüm detaylı bilgilere gelecek sayımızda yer vereceğiz.)

OBJE STİLİ ALT PENCERESİ

Hazırlanmış olan Obje Stili üzerine Control+Sağ Tuş veya farenin sağ tuşu basılı tutulduğunda, seçili obje stili ile ilgili alt pencere açılmış olur.
Edit (Düzelt) = ...seçili obje adı... (Seçili Obje Stili üzerinde değişiklikler yapılabilir.)
Duplicate Style=Stili Çoğalt
delete Style=Stili Sil
Apply (Uygula) = ...seçili obje adı...
Default Text Frame Style=Varsayılan Metin Kutusu Stili (Metin Kutusu Stili ayarları, varsayılan ayarlara dönüştürülür.)
Default Graphic Frame Style=Varsayılan Grafik Kutusu Stili (Grafik Kutusu Stili ayarları, varsayılan ayarlara dönüştürülür.)

OBJE STİLİ ALT MENÜSÜ

Obje Stili penceresinin Alt Menüsüne girerek seçmiş olduğunuz herhangi bir obje stiliyle ilgili veya uygulamalarla ilgili diğer fonksiyonları da seçebilirsiniz.
New Object Style=Yeni Obje Stili
Duplicate Object Style=Obje Stilini Çoğalt
delete Object Style=Obje Stilini Sil
Redefine Object Style=Obje Stilini Yeniden Tanımla
(Obje Stili uygulamış olduğunuz bir obje üzerinde, sonradan yaptığınız farklı uygulamaları aynı stil üzerine kaydederek yeniden tanımlamak için bu fonksiyon seçilir.)
Object Style Options=Obje Stili Seçenekleri
(Seçili Obje Stiliyle ilgili düzenleme penceresinin açılmasını sağlar.)
Clear Overrides=İlave Edilenleri Temizle
(Obje Stili uygulanarak yaratılmış bir obje üzerinde, sonradan yapılan ilave grafik efektlerin silinmesi için kullanılır.)
Clear Attributes Not Defined by Style=Stil Tarafından Tanımlanmayan Unsurları Temizle
(Kayıtlı Obje Stili seçeneklerinde sonradan yapılan değişikliklerin sıfırlanması için kullanılır.)
Break Link To Style=Stile Bağlantıyı Kopar
(Temel bir Obje Stili kullanılarak yaratılan Yavru Obje Stilleriyle aradaki bağı koparmak için seçilir.)
Default Text Frame Style=Varsayılan Metin Kutusu Stili (Açılır alt pencereden seçeceğiniz obje stilini varsayılan olarak atayabilirsiniz. Bu durumda, çizeceğiniz herhangi bir metin kutusuna, varsayılan olarak atadığınız Obje Stilindeki tüm unsurlar doğrudan uygulanmış olur.)
Default Graphic Frame Style=Varsayılan Grafik Kutusu Stili (Açılır alt pencereden seçeceğiniz obje stilini varsayılan olarak atayabilirsiniz. Bu durumda, çizeceğiniz herhangi bir grafik kutusuna, varsayılan olarak atadığınız Obje Stilindeki tüm unsurlar doğrudan uygulanmış olur.)
Load Object Styles=Obje Stilleri Yükle
(Başka bir InDesign dokümanında hazırlanmış olan farklı obje stillerini seçerek mevcut dokümana yükleyebilirsiniz.)
select All Unused=Kullanılmayanların Hepsini Seç
(Bilhassa kullanılmayan Obje Stillerini silmek için kullanılır.)
Sort By Name=İsime Göre Sırala
(Perceredeki mevcut Obje Stillerinin isim sırasına göre dizilmesini sağlar.)
Small Palette Rows=Küçük Palet Sıraları
(Penceredeki Obje Stillerinin aralarını kapatarak daha az yer kaplaması için kullanılır.)

Obje Stillerine alıştığınız zaman, Adobe InDesign'da sayfa tasarımları hazırlamak size inanılmaz kolay gelecek ve tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa zamanda çalışmalarınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Hepinize kolay gelsin...

 

February 2006

 


Indesign