Photoshop Magazin
 


PM Forum » Reklam Dünyası » Marka Konumlandırma

 
Cevapla Önce yenileri göster

Ma®ka nedir?

Silinmiş Hesap

Ma®ka Nedir?

Marka , bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla , kişi adları dahil , özellikle sözcükler , şekiller , harfler , sayılar , malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen , baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlere verilen addır.

Marka Çesitleri
Ticaret Markası
Üretilen ticari bir mal üzerinde kullanılan markalara verilen addır.
Hizmet Markası
Belirli bir hizmetin sunulması amacıyla kullanılan markalara verilen addır.
Garanti Markası
Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menselerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
Ortak Marka
Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.

Hangi Tür İşaret ve Adlandırmalar Marka Tescil Belgesi Verilerek Korunmaz
a-Marka tanımına girmeyen işaretler,
b-Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar ,
c-Ticaret alanında cins,çeşit,vasıf,kalite,miktar,amaç,değer,coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği ,hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar ,
d-Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek ,sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar ,
e-Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan,kendine malın şeklini veya mala aslı değerini veren şekli içeren işaretler,
f-Mal veya hizmetin niteliği,kalitesi veya üretim yeri,coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar ,
g-Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış dolayısıyla Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 nci maddesine göre reddedilecek maddeler ,

h-Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 nci maddesi kapsamı dışında kalan kamuyu ilgilendiren ,tarihi ,kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tesciline izin vermediği diğer armalar,amblemler veya nisanları içeren markalar ,
i-Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1 nci mükerrer 6 nci maddesine göre tanınmış markalar ,
i-Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar ,
k-Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar ,

Marka Başvurularının Değerlendirilmesi ile ilgili Prosedür
Türkiye'de markaların korunması 27 Haziran 1995'de yürürlüğe giren 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile düzenlenmiştir. Marka tescil başvurularının değerlendirilmesinde izlenen prosedür ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

Ön Araştırma

Marka tescil başvurusu öncesi , tescili istenilen markanın başkası adına tescilli olup olmadığının araştırılması mümkündür. Türk Patent Enstitüsünden temin edilecek ön araştırma raporu sonuçlarına göre , tescili talep edilecek markanın aynı mal veya hizmetler için daha önce tescilli olup olmadığı ya da aynı veya benzer bir marka için önceki tarihli bir başvuru olup olmadığı anlaşılabilmekte ve tescil başvurusu bu sonuçlara göre yönlendirilebilmektedir.

Başvurunun İncelenmesi ve Yayınlanması

Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra , Türk Patent Enstitüsü başvuruyu 556 sayılı KHK uyarınca şekli şartlar açısından , tescil edilebilirlik yönünden ve daha önce tescilli veya tescil için başvuruda bulunulmuş markalara olan benzerlik açısından inceler. Tescili talep edilen markanın, belirtilen kriterlere aykırı bir yönünün bulunmaması durumunda , markanın aylık resmi markalar bülteninde ilanına karar verilir. Aski süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazlarin kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir.
Tescil kararı verildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde tescil harcı yatırılır ve Marka Tescil Belgesi alınır.

İtiraz
556 sayılı KHK uyarınca itiraz hakkı, Marka başvurusunun incelenmesi sırasında Türk Patent Enstitüsü kararına karşı , resmi markalar bülteninde yayınlanan başvurulara karşı kullanilabilmektedir.
Marka başvurularının incelenmesi sırasında Türk Patent Enstitüsü kararına karşı kullanılacak itiraz hakkı ;
a- Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, başvuruyu inceleyen uzmanın başvuruyu, 556 sayılı KHK'nin markanın tescil edilebilirliği ilgili hükümlerine aykırı bulması durumunda, başvurunun tümü ya da bir kısmı reddedilebilir. Bu red kararına karşı 2 aylık yasal süre içerisinde itiraz hakkı kullanilabilir. Bu itiraz, Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu itirazın da reddedilmesi durumunda başvuru sahibi kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde, yetkili mahkemede dava açabilir.

b- Marka başvurusunun resmi markalar bültenindeki 3 aylık aski süresi içerisinde üçüncü kişiler tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu verilen Türk Patent Enstitü kararlarına karşı 2 aylık süre içerisinde itiraz edilmesi mümkündür. Bu itirazlar da Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanır.
Resmi markalar bülteninde yayınlanan başvurulara karşı kullanılacak itiraz hakkı ;
Tescilli marka sahibi , Türk Patent Enstitüsü tarafından aylık olarak yayınlanan resmi markalar bültenindeki marka tescil başvurularına 556 sayılı KHK uyarınca kendi markasına / markalarına benzer bulduğu takdirde itiraz edebilir.

Marka Tescil Belgesinden Doğan Hakkin Süresi
Marka tescilinin koruma süresi , başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Yenileme işlemi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Koruma süresinin sonundan itibaren 6 aylık süre içerisinde de yenilenmeyen markalar geçerliliğini yitirir.

Marka Tescil Belgesinden Doğan Hakkın Kapsamı
Asağıda belirtilen hallerde marka sahibinin,izni önleme yetkisi vardır.

Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak,tescilli marka ile aynı olan her hangi bir işaretin kullanılması ,

Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde,işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali dahil,karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması ,

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde,tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki her hangi bir işaretin kullanılması,

Aşağıda belirtilen durumlarda marka sahibin izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini isteme yetkisi vardır.

İşaretin mal veya ambalaj üzerine konulması ,

İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması ,teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması ,

İşareti taşıyan malın ithali veya ihrac ,

İşaretin ,teşebbüsün iş evrakı ve reklam kullanılması

Uluslararası Marka Başvuru
Yurtdışı tescilleri , yakın tarihe kadar , her ülkenin kendi mevzuatına uygun biçimde ve her ülkede ayrı ayrı tescil başvurusu yapmak suretiyle sağlanmaktaydı. Bu sistem, büyük zaman kaybı ve ekonomik yük getirmekteyken, son yıllarda , Türkiye'nin de taraf olduğu bazı anlaşmalar ve uluslararası tescil sistemleri , tek bir başvuruyla bir çok ülkede tescil başvurusunda bulunma imkanını da beraberinde getirmiş ve bu zorluklar büyük ölçüde aşılmıştır.
Yurtdışında yapılacak olan marka başvurularında, başvuru sahibi eğer varsa rüçhan hakkını kullanabilir. Rüçhan hakkı, Paris Sözleşmesine dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerde ikameti veya ticari işletmesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir markanın tescili için yaptıkları başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde aynı marka başvurusunu, sözleşmeye dahil diğer ülkelerde de yapma önceliği tanınmasıdır. 6 aylık süre içerisinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Dolayısıyla Türkiye 'de yapılan bir marka başvurusunun rüçhan hakkını kullanarak 6 ay içerisinde Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden herhangi birinde yapılacak başvuru, Türkiye'deki ilk başvuru tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

Bireysel Başvuru

Yurtdışında istenen ülkede o ülkenin kendi mevzuatlarına göre yapilabilecek marka başvurusudur.

Avrupa Topluluk Markası (CTM)

1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren bu uygulama ile tüm Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde tek marka tescil başvurusunda bulunarak , tüm topluluk ülkelerinde koruma sağlayan tek tescil almak mümkün hale gelmiştir. Avrupa Topluluk Markası tescil işlemleri İspanya'nın Alicante şehrindeki Topluluk Markaları Ofisinde (OHIM) yürütülmektedir.
Topluluk markasının başlıca avantajları şunlardır:
Tek başvuruyla tüm Avrupa Topluluğu ülkelerinde marka tescili
Her ülkede ayrı tescil başvuruları ile karşılaştırıldığında çok daha ekonomik maliyetlere sahip olmas.

Madrid Protokolü

Markaların uluslararası tescilini düzenleyen Madrid Protokolü 01.12.1995'de yürürlüğe girmiş ve 01.04.1996 'da uygulanmaya başlamıştır. Türkiye bu protokole 01.01.1999 tarihinden itibaren taraf olmuştur.
Madrid sisteminin temel avantajları şunlardır.
Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede ( protokole taraf ülkelerde ) uluslararası tescilini sağlamak.
Tescil istenen ülkelerde yapılacak olan bireysel başvurulara göre çok daha ekonomik tescil ve tescil sonrası maliyetlere sahip olması.
Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan ( ünvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi ) değişikliklerin tek bir basit işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamak.
Tüm işlemlerin merkezi olarak yapılması dolayısıyla sonuçlanma sürelerinin kısa olması.

Not: kaynak site http://www.simaj.com.tr/marka_orta.htm adresinden temin edilmiştir..doğukan2006-09-24 01:25:20
 
 
 
Şuan Bu Başlığı Gezenler: